Poslání, zásady a cíle služby

POSLÁNÍ 

Posláním domova se zvláštním režimem je zajištění péče osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

ZÁSADY 

 - Dodržování lidských práv

 - Individuální přístup

 - Vzájemný respekt a tolerance 

 - Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti

 

CÍLE

DLOUHODOBÉ CÍLE

-  Zajištění důstojnosti a bezpečnosti klientů

-  Podpora soběstačnosti

-  Vzdělávat zaměstnance s cílem zajistit potřeby uživatelů s chronickým duševním onemocněním

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE (2023)

-   Zavedení do praxe – Metodika měření efektivity v síti sociálních služeb SK č. 1/SOC/2022

-  Snížit počty 3 lůžkových a 4 lůžkových pokojů

-  Proškolení personálu v paliativní péči

-  Rekonstrukce pokojů, pracoven sester a kanceláří

-  Nová signalizace na 1. oddělení

-  Nový praktický lékař pro klienty

-  Nový praktický lékař pro zaměstnance

-  Den Domova, Letní olympiáda, Čertovské hrátky