Poslání, zásady a cíle služby

POSLÁNÍ 

Posláním domova se zvláštním režimem je zajištění péče osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

ZÁSADY 

 - Dodržování lidských práv

 - Individuální přístup

 - Vzájemný respekt a tolerance 

 - Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti

 

CÍLE

DLOUHODOBÉ CÍLE

-  Zajištění důstojnosti a bezpečnosti klientů

-  Podpora soběstačnosti

-  Vzdělávat zaměstnance s cílem zajistit potřeby uživatelů     s chronickým duševním onemocněním.

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE (2022)

Vzdělávání pracovníků zaměřené na práci s osobami s demencí

-  Zvýšení kvality péče zavedením nové funkce – vedoucí kvality péče

-  Opravy elektroinstalace

-  Rekonstrukce pracoven sester a kluboven pro klienty

-  Den Domova

-  Letní olympiáda pro klienty