Cíle a poslání

POSLÁNÍ DOMOVA SEDLČANY

Posláním Domova Sedlčany  je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situaci odkázáni na pomoc druhé osoby.

Služba je poskytována v rovině sociální, ošetřovatelské a zdravotní.  Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si klienti zachovali v nejvyšší možné míře svůj běžný způsob života.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

- Dodržování lidských práv

 

- Individuální přístup

 

- Vzájemný respekt a tolerance 

 

- Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti

 

 

CÍLE DOMOVA SEDLČANY

Dlouhodobé cíle

  •  Poskytovat uživatelům odbornou pobytovou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a s ostatními vnitřními dokumenty Domova Sedlčany
  • Zajistit kvalifikovaný personál pro rostoucí potřeby cílové skupiny
  • Průběžně vylepšovat prostředí zařízení
  • Získání certifikátu standardizace nutriční péče

 

Krátkodobé cíle 1.1.2018 (1 rok)

  • Zavedení nové koncepce zaměřené na individuální péči o klienta
  • Prohloubení bazální stimulace
  • Rekonstrukce výtahů
  • Rekonstrukce pokojů
  • Rozšíření canisterapie