Cíle a poslání

POSLÁNÍ DOMOVA SEDLČANY

Posláním Domova Sedlčany  je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situaci odkázáni na pomoc druhé osoby.

Služba je poskytována v rovině sociální, ošetřovatelské a zdravotní.  Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si klienti zachovali v nejvyšší možné míře svůj běžný způsob života.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

 - Dodržování lidských práv

 - Individuální přístup

 - Vzájemný respekt a tolerance 

 - Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti

 

 

CÍLE DOMOVA SEDLČANY

 

Dlouhodobé cíle

 • Poskytovat uživatelům odbornou pobytovou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a s ostatními vnitřními dokumenty Domova Sedlčany
 • Zajistit kvalifikovaný personál pro rostoucí potřeby cílové skupiny
 • Průběžně vylepšovat prostředí zařízení
 • Získání certifikátu standardizace nutriční péče

 

 

Krátkodobé cíle 1.1.2020 (1 rok)

 • Zavedení prvků paliativní péče
 • Projekt zateplení budov
 • Rekonstrukce kutilské dílny pro klienty
 • Vybudování nové trafostanice
 • Rekonstrukce pokojů a koupelen
 • Prohloubení koncepce zaměřené na individuální přístup ke klientům
 • Zapojení klientů do údržby zahrady
 • Den Domova